Nadace Rockový Slunovrat Léčí, vznikla na základě hudebního festivalu Rockový Slunovrat, který se za svou existenci rozrostrl a těší se velkou návštěvností. proto jsme se rozhodli, že založíme Rockový Slunovrat léčí a začneme pomáhat lidem v našem okolí, kteří naši pomoc, potřebují. Do projektu Rockový Slunovrat Léčí se mohou přihlásit individuálně lidé, projekty a další nadace, které potřebují naši pomoc. Ať už se bude jednat o peněžní dary, tam materiální podporu a nebo jen sociální sdělení. Vždy se budeme snažit vybrat dle našeho nejlepšího uvážení, toho komu pomůžeme.

KŘÍDLA PRO PATRIKA

Nový projekt, který má za cíl vybrat co největší částku na nový elektrický vozík pro Patrika Šimánka. Patrik v tuto chvíli úspěšně dokončil magisterské vzdělání na Metropolitní univerzitě Praha. patrik je ochrnutý na celé tělo, hýbe pouze hlavou. Elektrický vozík, který je velice speciální, díky náročné technologii je velice nákladný a my mu chceme pomoci. Cílová částka, kterou chceme vybrat je 300 000,– Kč. Pomozte i vy a zašlete libovolnou částku na 1112131421/5500 a nebo zanechte své korunky na vybraných místech. Sledujte celou akci na našem webu a nebo na https://www.facebook.com/…unovratleci/. Předem děkujeme za každou zaslanou částku.

Vybraná místa: bude doplňeno

ROCKOVÝ SLUNOVRAT LÉČÍ 2019

Festival Rockový Slunovrat pomůže v roce 2019 již potřetí Klubu nemocných cystickou fibrózou. Stejně jako v loňském roce spouští pro začínající kapely a sólové hudebníky soutěž, díky které získají šanci se prosadit, zviditelnit a získat nové zkušenosti.

Kapely můžou své nahrávky do soutěže zasílat až do poloviny března. Odborná porota, ve které usednou známé osobnosti české hudební scény, vybere pět finalistů, kteří se o vítězství v soutěži utkají přímo na festivalu. Ten se už podvanácté uskuteční v jedinečném prostředí Lesního divadla v Řevnicích a letos bude dvoudenní.

Soutěžící budou vystupovat na pódiu věnovaném právě Klubu nemocných cystickou fibrózou, který bude mít v areálu informační stánek, a svým vystoupením budou návštěvníky vybízet, aby takzvané slané děti podpořili finančním příspěvkem. Na činnost klubu bude věnovaná celá částka, která se na festivalu vybere.

V roce 2018 se vítězem kapel „Rockový Slunovrat léčí“ stala rock-soulová skupina Monna z Prahy. Prvenstvím si kapela zajistila nahrávání v profesionálním studiu a návštěvníci Rockového Slunovratu si ji v roce 2019 budou moci poslechnout jak oficiální součást programu.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

I. Úvodní ustanovení
1.1 Soutěž Rockový Slunovrat léčí (dále jen soutěž) proběhne od 11. ledna do 1. června 2019
1.2 Soutěž spočívá ve výběru 5 interpretů, kteří si 31.5.-1. června 2019 zahrají na festivalu Rockový Slunovrat 2019 a dále výběru jednoho vítěze, který získá hlavní cenu

II. Základní pojmy
2.1 Soutěžící je označení pro kapely, její členy, či samostatného hudebníka, kteří se zaregistrují do soutěže a splní všechny podmínky uvedené v čl.III těchto pravidel. Všichni soutěžící musejí být starší 15ti let a musejí mít trvalý pobyt na území České republiky.
2.2 Přihláškou se rozumí registrační e-mail zaslaný na e-mailovou adresu info@rockovrat.cz obsahující všechny náležitosti uvedené v čl.

IV těchto pravidel
2.3 Hlavním pořadatelem soutěže je společnost Rockovrat z.s., se sídlem Selecká 1013, Řevnice, 252 30, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 64653, IČ: 04741510
2.4 Porota je předem nespecifikovaná skupina osob vybraná hlavním pořadatelem za účelem výběru 5 finalistů, kteří si zahrají na festivalu Rockový Slunovrat 2018 a následně výběru jednoho vítěze
2.5 Finalista je soutěžící, kterého odborná porota vybere a který si zahraje na festivalu Rockový Slunovrat 2019. Odborná porota vybere celkem 5 finalistů.
2.6 Vítěz je finalista, kterého odborná porota v den festivalu vyhodnotí jako nejlepšího na základě jeho vystoupení
2.7 Festivalem se rozumí hudební festival Rockový Slunovrat 2019, pořádaný dne 31.5.-1.6.2019 v Lesním divadle v Řevnicích

III. Pravidla soutěže
3.1 Všichni soutěžící musejí mít vlastní autorský hudební repertoár, který umožňuje provedení koncertního vystoupení v délce min. 45 min.
3.2 Každý soutěžící se musí zaregistrovat dle podmínek uvedených v čl. IV těchto pravidel,
3.3. Zasláním přihlášky soutěžící dává souhlas s podmínkami soutěže, které jsou uvedeny v těchto soutěžních pravidlech
3.4. Soutěžící se zasláním přihlášky zavazuje k vyhrazení dne 1.6.2019 pro odehrání koncertu na festivalu Rockový Slunovrat 2019 v případě, že bude odbornou porotou vybrán jako finalista.

IV. Průběh soutěže
4.1 Soutěžící jsou oprávněni posílat přihlášky od 11.1. 2019 do 15.3.2019.
4.2. Přihláškou se rozumí e-mail obsahující:
a) jméno a stručné bio kapely
b) 2 fotografie kapely
c) 2 nahrávky skladeb ve formátu MP3
d) telefonický kontakt na zástupce kapely, který bude s pořadatelem jednat
4.3 Přihláška musí být odeslána na e-mail: info@rockovrat.cz
4.4 Odborná porota do 31. března 2019 posoudí zaslané přihlášky a vybere 5 finalistů. Na přihlášky doručené po 15.3.2019 nebude brán zřetel
4.5. Jména finalistů budou 1. května 2019 zveřejněny na internetových stránkách www.rockovyslunovrat.cz a na facebookovém profilu festivalu facebook.com/roc­kovyslunovrat Finalisté budou ihned po rozhodnutí odborné poroty zkontaktováni pořadatelem
4.6 Finalisté mají povinnost pořadateli zaslat podepsané prohlášení, že s účastí na festivalu a veškerými podmínkami s ní spojenými souhlasí. Takové prohlášení musí pořadateli zaslat nejpozději 7 kalendářních dnů od chvíle zveřejnění jmen finalistů podle bodu 4.5 těchto pravidel na adresu Rockovrat, z.s., Selecká 1013, Řevnice 252 30;
4.7 Odborná porota bude v den konání festivalu hodnotit vystoupení všech finalistů. Po odehrání vystoupení všech finalistů odborná porota vybere jednoho vítěze
4.8 Vyhlášení vítěze proběhne po rozhodnutí poroty v místě a v den konání festivalu
4.9 Jméno vítěze bude zveřejněno na webových stránkách a sociálních sítích festivalu

V. Povinnosti finalistů
5.1 Finalisté jsou povinni se účastnit festivalu Rockový Slunovrat 2019, a to odehráním koncertu v délce 45 minut v čase, který stanoví pořadatel
5.2. Finalisté odehrají koncert na alternativní stagi, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro Klub cystické fibrózy, bez nároku na honorář či podíl ze získaných prostředků
5.3 Finalisté odpovídají za veškerou škodu, kterou vystoupením dle čl. 5.1, popř. nevystoupením na festivalu způsobí hlavnímu pořadateli, partnerům festivalu, či třetím osobám.
5.4 Finalisté jsou povinni zdarma udělit souhlas hlavnímu pořadateli k užití jeho jména a skladby k propagaci hlavního pořadatele. Na základě tohoto ustanovení je tak hlavní pořadatel oprávněn, avšak nikoliv výlučně, k užití vítězné skladby na svých webových stránkách a sociálních sítích
5.5 Finalisté jsou povinni setrvat v místě konání festivalu až do vyhlášení vítěze soutěže
5.6 Pokud finalisté nebudou plnit povinnosti dle tohoto článku, může být hlavním pořadatelem vybrán náhradník.

VI. Odměna
6.1 Finalisté si zahrají na festivalu Rockový Slunovrat 2019
6.2 Finalistům bude vyplacena náhrada za cestovné a další výdaje ve výši 1500,– Kč
6.3 Vítěz získá možnost nahrávání v profesionálním nahrávacím studiu zdarma v délce 4 hodin
6.4 Vítěz získá možnost honorovaného vystoupení na festivalu Rockový Slunovrat 2019

VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.
7.2 Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo na vyškrtnutí soutěžícího ze soutěže v případě porušení těchto pravidel či nedodáním dokumentů dle těchto pravidel, a to byť jediným ze členů, kteří tvoří soutěžícího.
7.3 Při změně pravidel nevzniká soutěžícím právo na náhradu škody, která jim změnou pravidel může vzniknout.
7.4 Právní poměry těmito pravidly neupravené se řídí právním řádem České republiky.
7.5 Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo nekontaktovat neúspěšné soutěžící, kteří nebudou vybráni odbornou porotou jako Finalisté
7.6 Odměny nejsou právně vymahatelné
7.7 Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo Odměny uvedené v článku VI kdykoliv změnit. Taková skutečnost bude oznámena finalistům či vítězi neprodleně od jejího provedení